H&S PlusGold
การแพทย์ในปัจจุบัน ม่ีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังนั้นค่ารักษาพยาบาล ยอมสูงขึ้นตาม ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าผ่าตัด เป็นต้น เราควรมีหลักประกันที่จะมาสนันสนุนเรื่องนี้ที่เพียงพอและคอบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้
เริ่มต้นที่ 10,000 บาท*
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร 098-9155562, 02-0652550 หรือ คลิ๊ก